Pravidla

OBECNÉ USTANOVENÍ

Extreme Dog Race:

závod, ve kterém závodník a jeho pes/fena (Tým) zdolávají přírodní nebo uměle vytvořené překážky na trati, kterou si závodník vybere při podání přihlášky. Pokud nezdolá překážku, je povinen absolvovat hendikep (náhradní úkol)

 

TRATĚ

Fun, Family–vhodné pro rodiny (Tým = 1 dospělý a 1 dítě a 1 pes/fena),
Junior I (od 9 do 12 let)
Junior II (od 12 do 15 let)
Base
Long

Tým zdolává překážky společně nebo jednotlivě, podle typu překážky. Tým musí být vždy spojen vodítkem, na trati 5 a 10 km je nařízen běžecký pás a postroj na psovi. Překážky mohou být špinavé, mokré a jinak znečištěné, proto musí Tým počítat s tím, že si může zašpinit oblečení, tělo a srst.

 

PRAVIDLA

 1. Závodu se může zúčastnit fyzicky zdatná plnoletá osoba, která se zaregistruje, příjme dohodu o zodpovědnosti, Reverz, Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku a souhlas s použitím osobních údajů. Včas zaplatí startovné. Při registraci je závodník povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje.
 2. Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj souhlas potvrdil podpisem na formuláři (součást přihlášky). Zákonný zástupce ručí za své dítě a psa/fenu
 3. Pokud se z jakéhokoliv důvodu závodník nemůže zúčastnit závodu, může organizátor převést závodníkovi uhrazenou částku na startovné do dalšího závodu podle těchto pravidel: do 30 dnů před závodem celou částku, do 7 dní 50% částky. Méně než 7 dní startovné nepřevádíme, ale máte možnost přenechání registrace jinému týmu.
 4. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací. Uvědomuje si riziko zničení jeho věcí i možného zranění svého nebo psa/fenu při závodě. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě. Závodník se vzdává práva požadovat po organizátorovi odškodné. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník také svým podpisem při registraci.
 5. Závodník je povinen seznámit se s veškerými předkládanými informacemi, nařízeními a doporučeními a řídit se pokyny organizátora a osob jím pověřených.
 6. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat Tým, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních Týmů či diváků.
 7. Pokud Tým z jakýchkoli důvodů závod předčasně ukončí, musí tuto skutečnost nahlásit nejbližší osobě pověřené organizátorem.
 8. Tým je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci.
 9. Závodník nesmí v průběhu závodu odkládat/zahazovat jakýkoli materiál či odpadky, mimo vyznačená místa. Exkrementy donese ve vyfasovaném pytlíku k nejbližšímu pořadateli u překážky. Závodník je povinen chovat se ohleduplně ke svému okolí a přírodě.
 10. Tým je povinen překonat všechny překážky, které závod obsahuje a nemůže si trať závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci. Závodník je povinen znát pravidla překážek a trasu své kategorie, podle předložených map. Závodník si musí na startu a v cíli „odčipnout“ (přiložit čip ke čtecímu zařízení a zkontrolovat, zda se rozsvítila zelená kontrolka. V cíli je povinen vrátit čip, jinak mu nebude změřen čas a nebude hodnocen.
 11. Tým, který není schopen úspěšně překonat danou překážku, je povinen absolvovat náhradní úkol/hendikep určený organizátorem či jím pověřenou osobou, tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Nevztahuje se na označené závodníky z kategorie FUN a FAMILY, kde není překonání překážek povinné. Tito závodníci hlásí dopředu svoji kategorii u překážek, nebo křížení tras.
 12. Tým je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Rychlejší Tým má povinnost závodníky před sebou na sebe upozornit.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.). Protest lze podat nejpozději do 60 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká. Protest se podává po složení poplatku 500,- Kč. Následně jej posoudí a vyhodnotí tříčlenná komise (rozhodčí, ředitel závodu, hlavní pořadatel). Proti rozhodnutí rozhodcovské komise již není možné se odvolat. Případná diskvalifikace nebo jiná forma postihu je plně v kompetenci rozhodcovské komise. Organizátor nemá povinnost přijmout stížnost třetích stran a prohlížet záznamy třetích stran.
 14. Veškeré fotografie a obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.
 15. Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů. V případě jeho nepřítomnosti může cenu za něj převzít osoba jím pověřená. Organizátor má právo vyžádat si od této osoby identifikační údaje (občanský průkaz). Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle harmonogramu. Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.
 16. Použití loga a slovního spojení „Extreme Dog Race“ se řídí zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Všechna práva jsou vyhrazena.
 17. Závodník může závodit se psem jakéhokoliv plemene a velikosti, pokud dodrží platný Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.
 18. Závodu se smí zúčastnit pes/fena starší 12 měsíců. U kategorie FUN a FAMILY 10 měsíců. Kojící feny nebo feny od 2. měsíce březosti se účastnit závodu nemohou.
 19. Povinná očkování pro závod: vzteklina. Doporučujeme kombinované očkování DHPPi.
 20. Pes/fena musí být identifikovatelný (tetování, čip) na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
 21. Závodu se smí zúčastnit pes/fena, který je zdravotně v pořádku (netrpí nadváhou, chronickou poruchou pohybového aparátu apod) – u tratě Long doporučujeme poradit se s veterinářem.
 22. Závodu se smí zúčastnit pes/fena, který nejeví známky nezvládnuté agresivity (možno použít náhubek). Za psa/ fenu vždy odpovídá závodník, nebo zákonný zástupce (u nezletilých závodníků)

Nesplnění jakékoliv pravidla může vést k okamžité diskvalifikaci bez nároku na vrácení startovních poplatků!

 

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM (pdf ke stažení)

REVERZ - PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU (pdf ke stažení)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (pdf ke stažení)